. . . Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring www.geweldinjeugdzorginfo.nl

versie 30 juni 2021

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die u via deze website www.geweldinjeugdzorginfo.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: [email protected] (hierna: “het Trimbos-instituut”).

www.geweldinjeugdzorginfo.nl is een website in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Het Trimbos-instituut verantwoordelijk voor het beheer van de website en het verwerken van persoonsgegevens.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kunt u contact opnemen via [email protected].

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via [email protected]. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als u niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut uw klacht afhandelt of als u uw klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
 3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?
 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 6. Met wie delen wij uw gegevens?
 7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 8. Wat zijn uw rechten?
 9. Cookies?
 10. Wijzigingen

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Contact (email, telefoon of chat): Neemt u contact met ons op? Dan gelden de voorwaarden zoals beschreven in Privacyverklaring Infolijn.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Contactformulier: wij verwerken de persoonsgegevens die u hier achterlaat op grond van uw toestemming.

Nieuwsbrief inschrijving (email-updates): Indien u zich inschrijft voor email-updates worden de volgende gegevens verzameld: uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u de nieuwsbrief te versturen.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

Nee. De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Contactformulier: De persoonsgegevens ontvangen via een van de contactformulieren worden 365 dagen na indienen automatisch verwijderd.

Nieuwsbrief (email-updates): De persoonsgegevens ontvangen voor inschrijving voor de nieuwsbrief worden uiterlijk 365 dagen na uitschrijven van de nieuwsbrief verwijderd.

Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

We slaan uw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee uw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als u van ons mag verwachten.

We verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

7. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

8. Wat zijn uw rechten?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heeft u het recht:

 • op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • in bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • in bepaalde gevallen: om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt.
 • om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan uw rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven  genoemde contactpersoon.

Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat daarna de Website of onderdelen daarvan niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij uw e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij u horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Cookies?

De Website gebruikt de cookies zoals vermeld in onze cookieverklaring.

10. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze App om u te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en indien u contact met ons op wilt nemen te bekijken of de contactgegevens nog up-to-date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

Scroll naar boven